خدمات

فورواردری، کریری، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل داخلی سراسری

فورواردری

یکی از فعالیتهای شرکت حمل و نقل بین المللی سیرود شبکه  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻮرواردری است که عبارت است از ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻨﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ ، درﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط و ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه . این شرکت ﻗﺮاردادهای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻤﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی منعقد مینماید و ﻓﻮرواردر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.   

کریری

یکی دیگراز فعالیتهای شرکت حمل و نقل بین المللی سیرود شبکه  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮﯾﺮی اﺳﺖ که عبارت است از ﺗﺼﺪی ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ازﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺣﻤﻞ وﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ.این شرکت بعنوان کریر ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮرواردر ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻤﻞ , ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد

حمل و نقل دریایی

شرکت حمل و نقل بین المللی سیرود  با بهره گیری از شرکت زیر مجموعه کشتیرانی امواج سفید خزر و با داشتن امکانات لازم جهت هرگونه خدمات نمایندگی , پیمانکاری عملیات بندری , عملیات تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی و کشتی های تجاری , آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم میباشد.

حمل و نقل داخلی سراسری

در راستای توسعه فعالیت­های شرکت و تنوع در ارائه خدمات، سیرود شبکه به عنوان شرکت توانمند داخلی در سال 1392 موفق به دریافت مجوز حمل و نقل داخلی  و صدور بارنامه­های سراسری شده است. در این مسیر می­کوشیم تا با استفاده از تجربه مدیران و کارکنان مجموعه و با اتکا به ناوگان مجهز و پیشرفته خدمات شایانی را در داخل کشور به مشتریان ارائه نماییم.